VOORWAARDEN TAXIVERVOER SCHIPHOLTAXIBESTELLEN.COM

Boekingen
Zodra u een rit heeft aangemaakt, akkoord bent gegaan met de voorwaarden en de rit heeft doorgezet is de boeking een feit en wordt deze direct in behandeling genomen. Het is derhalve niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren. Zie voor wat betreft de annuleringskosten verderop in deze voorwaarden bij 3.9 onder de Algemene Bepalingen.

Beschikbaarheid
Boekingen bij Schipholtaxibestellen.com zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid van taxi’s. Zodra uw boeking definitief is bevestigd is het zeker dat deze door ons wordt uitgevoerd.

Combinatieritten
Uitsluitend op uw verzoek en na overleg met ons zijn combinatieritten mogelijk. Voorbeeld: als u met vrienden, familie of collega’s reist die op verschillende adressen wonen. Een prijsopgave kunnen wij voor u berekenen.
Vertragingen onderweg
SnelnaarSchiphol.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist. U kunt er van op aan dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen.

Terugkomst op Schiphol
In geval van vertraging langer dan 1 uur of verandering van vluchtgegevens dient u dit vanaf uw buitenlandse bestemming direct aan onze centrale door te bellen, u kunt er dan op rekenen dat wij uw aankomsttijd nauwlettend in de gaten houden. Bij het niet tijdig aan ons doorgeven van veranderingen vervalt uw recht op vervoer en kunt u alleen vervoerd worden op een voor ons passend moment. Indien u niet akkoord gaat met het door ons aangegeven passende tijdstip dan vervalt ook uw recht op restitutie van de door u betaalde retourrit. Vanzelfsprekend doen wij ons best u zo snel mogelijk naar huis te vervoeren. Na aankomst op Schiphol belt u direct met uw chauffeur om te melden dat u bent geland. Nadat u alle bagage in uw bezit heeft, belt u wederom met de chauffeur, welke u vertelt waar hij/zij op u wacht. Indien u met een andere vlucht terugkeert op Schiphol dan door u opgegeven dan dient u dat direct nadat dit bekend is aan ons door te geven. Retourreizen dienen te worden voldaan bij aanvang van de eerste rit. Dit wil zeggen dat u het totale bedrag op de heenreis afrekent met de chauffeur. Hiervoor kunt u desgewenst een kwitantie ontvangen. Schipholtaxibestellen.com is niet aansprakelijk voor, door u foutief opgegeven vluchtgegevens en zal hierdoor geen retourvervoer verrichten als u zich niet binnen 1 uur bij de chauffeur meldt of telefonisch contact heeft opgenomen met de centrale na aankomst van de door u opgegeven vluchtgegevens en datum. Hieruit voortvloeiend verliest u het recht op restitutie van uw retourbetaling en vervoer. Indien u zich een uur na de landing van uw vlucht nog niet heeft vervoegd bij de chauffeur, zijn wij gerechtigd een wachttarief in rekening te brengen van €39,00 per uur.

Bagage
Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. In de meeste gevallen kan er ook extra bagage meegenomen worden mits dit bij boeking wordt besproken. In sommige gevallen worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht (dit gebeurd echter alleen als wij speciaal voor de bagage een grotere auto moeten inzetten).

Betalingswijze
Contant of vooruitbetaling per iDeal. Pinnen of Creditcard betalingen zijn slechts mogelijk na vooraf overleg. Voor Pin/Chip betalingen wordt niets in rekening gebracht. Bij betaling per credit card wordt 5% van het totaalbedrag in rekening gebracht met een minimum van €5,00.

Verplichtingen Reiziger
Reiziger is gehouden alle aanwijzingen van de vervoerder op te volgen, zoals plaatsnemen op de door de vervoerder aangewezen plaats en het omdoen van de gordel voorafgaand aan de rit. Reizigers die bij een eventuele controle worden betrapt op het niet dragen van de gordel zullen de boete zelf dienen te voldoen. Voor minderjarige reizigers betekend dit dat de meerderjarige ouders/verzorgers/begeleiders, hiervoor aansprakelijk zijn. Indien de reiziger ervoor kiest zelf het portier te openen dient deze ervan bewust te zijn dat schade veroorzaakt aan het voertuig of derden op hem/haar verhaald zal worden.
Reiziger is verplicht zich in het voertuig te onthouden van voedsel en dranken, het meenemen van verdovende middelen, het gebruiken van rookwaar. Voorts dient de vervoerder op generlei wijze te worden gehinderd in het uitoefenen van zijn taak. Bij het overtreden van een van bovengenoemde regels dan wel het bedreigen, agressief bejegenen, lastig vallen of onbehoorlijk gedrag op andere wijze kan de vervoerder besluiten de rit onmiddellijk te staken. U blijft in dat geval de ritprijs verschuldigd aan de vervoerder.

Privacybescherming
Schipholtaxibestellen.com houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal Schipholtaxibestellen.com uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate privacybescherming zorgdragen. Slechts medewerkers die uw telefoonnummer nodig hebben, zullen hierover kunnen beschikken.
Algemene vervoersvoorwaarden Schipholtaxibestellen.com
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Een volledig exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. Onderstaand volgen onze algemene vervoersvoorwaarden, bevattende een willekeurige vermelding van de voor de branche gerelateerde handelsverkeer in het algemeen belangrijkste artikelen.

1.Algemene Bepalingen
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Schipholtaxibestellen.com diensten levert aan een derde,hierna te noemen “de opdrachtgever”. Afwijkingen van deze algemene vervoersvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen Schipholtaxibestellen.com en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.
1.4. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling als telefonisch, per fax, per e-mail, of op enige andere wijze verstrekt aan Schipholtaxibestellen.com, zodat een schriftelijke bevestiging door Schipholtaxibestellen.com niet (alsnog) nodig is.
1.5. In het geval door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van Schipholtaxibestellen.com, zullen de voorwaarden van Schipholtaxibestellen.com ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien door wederpartij voorrang van zijn voorwaarden is bedongen.
1.6. Biedingen van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien Schipholtaxibestellen.com deze schriftelijk heeft aanvaard. Dit gebeurd doorgaans door een bevestigingsmail.

2.Aanbiedingen en prijzen
2.1. Alle aanbiedingen door of vanwege Schipholtaxibestellen.com gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2. Schipholtaxibestellen.com is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk-of typefout.
2.3. Schipholtaxibestellen.com is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen.

3.Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Schipholtaxibestellen.com zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. In voorkomend geval in overeenstemming met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.
3.2. Schipholtaxibestellen.com is te allen tijde bevoegd het voertuig te vervangen door een ander (niet per se gelijkwaardig) voertuig.
3.3. Indien de opdrachtgever aanwijzingen c.q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk.
3.4. Ontheffingen, parkeervergunningen e.d. indien vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden.
3.5. Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek -of slagwapens is ten alle tijden verboden als mede het meenemen van explosieve en/of zuurstofflessen.
3.6. Bij uitzonderlijke gevallen, kan uw rit in combinatie uitgevoerd worden. Dit komt praktisch alleen bij vertragingen of overmacht voor en is dus vaker uitzondering dan regel. De afgesproken prijs wijzigt hierdoor niet.
3.7. De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing conform de wegenverkeerswet 1994. Het is te allen tijde aan de deskundigheid en beoordeling van de chauffeur welke snelheid er wordt gereden.
3.8. Alle inzittenden zijn verzekerd krachtens de wettelijk verplichte WA-verzekering van onze voertuigen.
3.9. Annulering
a) Indien u een rit annuleert tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van het vervoer voor aanvang van uw eerste rit, brengen wij 10% van de ritprijs in rekening.
b) Bij annulering tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het vervoer brengen wij 35% van het het volledige bedrag in rekening.
c) Indien u een rit annuleert maximaal 2 dagen voor aanvang van het vervoer brengen wij 75% van de ritprijs in rekening. Deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 48 uur voor aanvang van de eerste rit zijn niet mogelijk.
d) Indien de annulering plaatsvindt tijdens het vervoer of indien wij al naar de klant onderweg zijn voor het ophalen brengen wij de gehele ritprijs in rekening.
3.9.5 Het is niet toegestaan de aan u verstrekte telefoonnummers van onze chauffeurs anders te gebruiken dan waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het bereiken van uw chauffeur na de landing van het toestel. Indien u toch op enigerlei tracht buiten de centrale om een rit te boeken bij een van onze chauffeurs, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Tevens zullen wij de chauffeur afsluiten en ontvangt deze geen opdrachten meer.

4. Klachten en Geschillen
1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst
moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vervoerder binnen
6 weken, nadat Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of
redelijkerwijs had moeten constateren.
2. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van
Reiziger deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te handelen.
3. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder de klagende
Reiziger te wijzen op de mogelijkheid het aldus ontstane geschil aan de in lid 5
genoemde geschillencommissie te kunnen voorleggen.
4. Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo
spoedig mogelijk schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de omvang van de
schade moet daarbij bij benadering worden aangegeven.
5. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder over de totstandkoming of
de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te
leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door
Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus
90600, 2509 LP Den Haag.
6. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien Reiziger/Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.
7. Nadat de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie
maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig
te worden gemaakt.
8. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Vervoerder
aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij Reiziger
schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord
gaat. Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te
leggen.
9. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd
toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
10. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.

5. Vervoersvoorwaarden
5.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene Vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.

Start typing and press Enter to search